OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I USŁUG AT LOGISTICS

At logistics z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jasnej 15, zwanym dalej Zleceniobiorcą.

Dokument ten stanowi formę umowy pomiędzy At logistics a Klientem zamawiającym.

1. Realizacja zamówień

Terminy realizacji podane na stronie internetowej atlogistics.eu są terminami orientacyjnymi. Około 95 % procent realizowanych zleceń nie przekracza tych terminów. W przypadku zleceń dokonywanych poprzez e-mail o terminie realizacji Klient każdorazowo jest indywidualnie informowany przez At logistics.

Wszystkie terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Termin realizacji zlecenia liczony się od daty złożenia zlecenia bezpośrednio w biurze bądź poprzez e-mail oraz przesłania prawidłowo przygotowanych plików do druku bądź zatwierdzenia projektu zleconego At logistics. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Wykonawcy.

Zobowiązujące terminy realizacji wymagają oddzielnego pisemnego uzgodnienia. Obowiązują tylko wówczas, gdy zostały zatwierdzone pisemnie przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę jako wiążące i ostateczne. W przypadku niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu wiążącego, Zleceniodawca ma prawo do bezpłatnego wycofania się z umowy. Do momentu złożenia przez Zleceniodawcę pisemnego wypowiedzenia umowy, Zleceniobiorca ma prawo wystawić Zleceniodawcy rachunek za wykonane usługi i dostarczone do Zleceniobiorcy produkty.

Zleceniobiorca wymaga dostarczenia pliku komputerowego przygotowanego do druku wg specyfikacji wcześniej przesłanej mailem za prośbą Klienta. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Zleceniodawca oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. Prace drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku. Zleceniobiorca nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez Klienta.

Plik dostarczony do At logistics drogą internetową firma zobowiązuje się skasować po upływie dwóch tygodni od daty odbioru lub wysyłki pracy.
Nośniki elektroniczne, na których dostarczane są prace nie są odsyłane do Klienta. Po upływie dwóch tygodni od realizacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony.

Własność intelektualna Klienta zawarta w jego plikach przesłanych Internetem do At logistics jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

Wysyłka realizowana jest przez pocztę lub firmę spedycyjną. Termin dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną to 24 godziny (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). Koszt przesyłek materiałów do druku oraz wykonanych zleceń ponosi Zleceniodawca. Firma At logistics nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców. Na życzenie i koszt Klienta przesyłka może zostać ubezpieczona. Materiały dostarczone na nasz koszt będą refakturowane. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemów o sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem przewoźnika. Osobiście zlecenie można odebrać w siedzibie firmy (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny).

 2. Ceny i Płatności

 Ceny opublikowane w cenniku na stronie atlogistics.eu są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

 W chwili złożenia przez Klienta zlecenia  powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez At logistics. Wycofanie zlecenia jest możliwe tylko wówczas, gdy projekt dostarczony przez Klienta nie został oddany jeszcze do druku. Wniosek o wycofanie zlecenia przez Klienta należy składać wyłącznie na piśmie.

Klienci dokonują płatności:
- poprzez dokonanie przedpłaty na konto wskazane przez At logistics, przed wysyłką zamówienia.

3. Reklamacje

Prace w formie pliku graficznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. At logistics nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.

Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

At logistics może rozpatrzyć reklamację z tytułu różnic kolorystycznych. Warunkiem koniecznym jednak w tym przypadku jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.) na podstawie której kontrolowana jest kolorystyka pracy. Klient może wykonać odbitkę próbną druku w At logistics. W takim przypadku wydruk jest wykonywany na podstawie odbitki, po wcześniejszej jej akceptacji przez Klienta.
At logistics akceptuje także odbitki próbne dostarczone przez Klienta wykonane w technologii, która umożliwia symulacje powiększenia punktów rastrowych w druku offsetowym. Kolorystyka podłoża odbitki powinna odpowiadać kolorystyce papieru nakładowego. Odbitka próbna powinna być certyfikowana, tzn, powinna zawierać pasek kontrolny oraz wynik pomiaru potwierdzający zgodność z zadanym profilem. Odbitka bez paska kontrolnego nie jest wiarygodnym materiałem porównawczym. Odbitka próbna powinna być wykonana po ostatniej korekcie z materiałów przekazanych do drukarni, w przeciwnym przypadku nie jest wiarygodną podstawą do druku.

Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu. Reklamacje wysyłane są kurierem  na adres zamawiającego na koszt At logistics.

Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez At logistics reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik At logistics poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania.

Reklamacji nośników reklamy zewnętrznej (banery, kasetony, szyldy itp.) nie uwzględnia się z przyczyn działań czynników zewnętrznych, nietypowych zaistniałych sytuacji, nieszczęśliwych wypadków.

Kontrahent niezwłocznie po otrzymaniu towaru srpawdza jego stan co do: ilości, usterek (braków, cech), jakości i zagwarantowanych właściwości. Oczywiste braki należy reklamować w At logistics w ciągu jednego tygodnia, poprzez pisemne zawiadomienie.

Przyjęcie reklamacji jest możliwe tylko i wyłącznie po dokonaniu zapłaty zarówno za wykonane Zamówienie (w tym również przypadku, Zamówienie reklamowane), jak i Zamówienia wykonane w sposób prawidłowy nie wskazujący na proces reklamacyjny.

Przy otrzymaniu przesyłki uszkodzonej Kontrahent ma obowiązek sporządzenia protokołu szkodowego – podpisanego przez przewoźnika. Brak protokołu pozbawia Kontrahenta skutecznego dochodzenia odszkodowania.

Gwarancji nie podlegają elementy zniszczone na skutek nie umiejętnego użytkowania, zużycia wskutek mechaniczny, działania czynników zewnętrznych.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art.558 par.1 Kodeksu Cywilnego).

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie At logistics. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

 

Klient składając zamówienie zgadza się na powyższe zasady współpracy.