OGÓLNE WARUNKI SPEDYCYJNE
                        
§1. 
 
Niniejsze Ogólne Warunki Spedycyjne określają zasady wykonywania usług spedycyjnych krajowych i zagranicznych świadczonych przez firmę AT LOGISTICS  - zwaną dalej Spedytorem. 

§ 2.

Zleceniodawcą jest każdy, kto udziela zlecenia Spedytorowi nawet, jeśli działa przez przedstawicieli - pracowników, podwykonawców itp. Zleceniodawca odpowiada za każde działanie podjęte przez wyżej wymienionych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

§ 3.

Umowę spedycji uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Spedytora pisemnego zlecenia, chyba że Spedytor bez zbędnej zwłoki zawiadomi dającego zlecenie o odmowie jego przyjęcia. Za zawarcie umowy uważa się również potwierdzenie przez Zleceniodawcę danych przesłanych przez Spedytora a uzyskanych w inny sposób, np.: telefonicznie.

§ 4.

1. Zlecenie spedycyjne powinno określać: nazwę i dokładny adres nadawcy i odbiorcy oraz Zleceniodawcy, jeśli nie jest on nadawcą ani odbiorcą, zakres zlecanej usługi, rodzaj i zawartość przesyłki, wartość przesyłki, znaki i numery poszczególnych sztuk, ich liczbę, ciężar, wymiary i kubaturę. Ponadto, Zleceniodawca powinien dołączyć do zlecenia wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia.
2. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za prawidłowość oraz kompletność danych umieszczonych na formularzu zlecenia. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z podania niedokładnych, niekompletnych danych lub dokumentów oraz za wadliwe opakowanie przesyłki nawet wtedy, gdy nie można przypisać mu winy.
3. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zapakowanie i zabezpieczenie przesyłek w sposób chroniący je przed uszkodzeniem w czasie transportu. 

§ 5.

Spedytor ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia w przypadku nieprawdziwości danych zawartych w zleceniu spedycyjnym. 

§ 6.

Spedytor zobowiązuje się do dokonania zleconych mu czynności z należytą starannością, zgodnie z interesem Zleceniodawcy. 

§ 7.
Spedytor zastrzega sobie prawo powierzenia poszczególnych czynności osobom trzecim, zawodowo trudniącym się takimi czynnościami, wybranych przez siebie z zachowaniem należytej staranności. 

§ 8.
1. Spedytorowi należy się wynagrodzenie od Zleceniodawcy zgodnie z zawartą umową.
2. Za usługi nieprzewidziane w umowie należy się Spedytorowi stosowne wynagrodzenia, a nadto zwrot poniesionych wydatków - o czym w miarę możliwości powinien uprzedzić Zleceniodawcę. 

§ 9.
1. Spedytor oferuje usługi związane z przewozem takie jak: sprawdzenie stanu przesyłki, sporządzenie dokumentów przewozowych, zawarcie umowy przewozu, dostarczenie przesyłki przewoźnikowi, załatwienie formalności celnych, ubezpieczenie towaru. 
Szczegółowy zakres usługi określa Zleceniodawca w treści pisemnego zlecenia.
2. W braku dostatecznych lub wykonalnych instrukcji ze strony Zleceniodawcy Spedytor może wykonać umowę - chroniąc interes Zleceniodawcy - według swego uznania, zwłaszcza samodzielnie określić sposób, drogę lub środek transportu itp., o czym w miarę możliwości powinien uprzedzić Zleceniodawcę.

§ 10.
W razie stwierdzenia braku lub uszkodzenia w przesyłce Spedytor zabezpiecza ładunek i zawiadamia o tym Zleceniodawcę. Za wykonane czynności Spedytorowi przysługuje odrębne wynagrodzenie. 

§ 11.
1. Spedytor odmówi wykonania usługi w odniesieniu do towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych przedmiotów lub osób oraz w odniesieniu do towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub utracie właściwości.
2. Spedytor nie przyjmuje przesyłek:
a) zawierających korespondencję pisemną, przesyłki listowe z wyjątkiem druków bezadresowych i ankiet, gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym, przedmioty wartościowe wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki itp. broń i amunicję, artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu; towary chemicznie i biologicznie aktywne, zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce, narkotyki i substancje psychotropowe, leki wymagające specjalnych warunków przewozu, inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
b) nienależycie zapakowanych,
c) które mogą uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki.
3. Spedytor ma prawo odmówić wykonania usługi, jeżeli Zleceniodawca zalega z zapłatą jakiejkolwiek należności z tytułu uprzednio świadczonych usług.

§ 12.
Spedytor ma prawo sprzedać, unieszkodliwić lub zniszczyć towar, którego właściwości mogą spowodować niebezpieczeństwo powstania szkody na osobie, mieniu lub szkody w środowisku naturalnym, a Zleceniodawca nie podjął, pomimo wezwania, działań mających zapobiec szkodzie.
Ponadto Spedytor ma prawo sprzedać, unieszkodliwić lub zniszczyć wyżej wymieniony towar w przypadku bezpośredniego niebezpieczeństwa dla innych towarów, osób, środowiska naturalnego, a także w przypadku, kiedy wymaga tego interes Zleceniodawcy. 

§ 13.
1. Spedytor odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia aż do wydania przewoźnikowi, dalszemu spedytorowi, Zleceniodawcy lub osobie przez niego wskazanej.
2. W szczególności Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały wskutek:
a)  nieodpowiedniego opakowania lub oznakowania towaru przez Zleceniodawcę lub osobę trzecią,
b)  składowania na otwartym powietrzu, które zostało wcześniej uzgodnione ze Zleceniodawcą
c)  kradzieży lub włamania,
d)  siły wyższej (zarządzenia władz, warunki atmosferyczne, działania wojenne, zamieszki itd.),
e)   naturalnych właściwości towaru,
f) działania osób trzecich, którym Spedytor nie mógł zapobiec.
3. Spedytor odpowiada za zawinioną przez siebie utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w granicach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
4. Przy szkodach w odniesieniu do części rzeczy odszkodowanie ustala się według ciężaru danej części rzeczy lub według proporcjonalnego wynagrodzenia za spedycję.
5. Odpowiedzialność Spedytora za zawinione szkody inne niż utrata, ubytek lub uszkodzenia przesyłki jest ograniczona do dwukrotnej wartości wynagrodzenia Spedytora.
6. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody, wyrządzonej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów zarówno Zleceniodawcy, jak i osób trzecich.
7. Wymienione wyżej ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą przypadków powstania szkody z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Spedytora.

§ 14.
W przypadku uszkodzenia, ubytku lub innych widocznych z zewnątrz wad, zastrzeżenia należy zgłosić Spedytorowi pisemnie przy przyjęciu towaru. Niemożliwe do stwierdzenia z zewnątrz szkody powinny być zgłoszone pisemnie Spedytorowi w ciągu 7 dni kalendarzowych od przyjęcia towaru. W przypadku późniejszego zgłoszenia zastrzeżeń, co do stanu towaru domniemywa się, że towar został dostarczony w stanie nienaruszonym.

§ 15.
Spedytor posiada prawo zastawu na przesyłce zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego tj. roszczeń o przewoźne, o zwrot wydatków i innych należności wynikłych ze zleceń spedycyjnych, także gdy wynikają one z poprzednich zleceń spedycyjnych.
Spedytor wykonuje prawo zastawu dopóki przesyłka znajduje się u niego lub osoby, która dzierży ją w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać za pomocą dokumentów. 

§ 16.
Jeżeli towar podlegający prawu zastawczemu Spedytora zaginie lub zostanie uszkodzony, to Zleceniodawca zobowiązuje się do zrzeczenia swoich roszczeń odszkodowawczych wobec ubezpieczyciela na rzecz Spedytora. 

§ 17.
1. Wszelkie reklamacje związane z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem obowiązków Spedytora określonych w niniejszych OWS przyjmuje placówka realizująca bezpośrednio usługę dla Zleceniodawcy.
2. Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest złożenie przez Zleceniodawcę pisemnej reklamacji zawierającej kwotę roszczenia oraz przesłanie dokumentów: oryginału zlecenia spedycyjnego, kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem protokołu szkody sporządzonego na okoliczność szkody oraz kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentów finansowo - księgowych uzasadniających wysokość roszczenia odszkodowawczego (np. faktury VAT, kalkulacji kosztów wytworzenia).
3. Spedytor zastrzega sobie prawo żądania innych dokumentów niezbędnych do zamknięcia postępowania reklamacyjnego.

§ 18.
Wszelkie roszczenia wobec Spedytora przedawniają się z upływem l roku. Bieg terminu
przedawnienia rozpoczyna się:
a) w przypadku utraty częściowej lub uszkodzenia od dnia dostarczenia towaru do Odbiorcy,
b) w przypadku zaginięcia przesyłki lub dostarczenia jej z opóźnieniem od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona,
c) we wszystkich innych przypadkach - od dnia wykonania zlecenia.

§ 19.
Zleceniodawcy nie przysługuje prawo samowolnego potrącania kwot roszczeń wynikających z umowy spedycji od przeszłych, aktualnych bądź przyszłych należności wobec Spedytora. Jest zobowiązany do terminowego regulowania należności bez względu na etap toczonego postępowania reklamacyjnego, chyba, że ze strony Spedytora padnie taka propozycja Zleceniodawca nie może bez pisemnej zgody Spedytora przenieść należnych mu wierzytelności wobec Spedytora na osobę trzecią.

§ 20.
Wszelkie spory między Spedytorem a Zleceniodawcą, jeżeli nie zostaną rozstrzygnięte na drodze negocjacji i polubownie, podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy pod względem miejscowym i rzeczowym.  

§21.
W sprawach nie uregulowanych niniejszymi OWS stosuje się przepisy umów międzynarodowych i kodeksu cywilnego.