Warunki wykonania zlecenia.

1) Za ilość, jakość, dokładne dane adresowe załadunku/rozładunku, zabezpieczenie towaru oraz przygotowanie dokumentów odpowiada Zleceniodawca.

2) Załadunek/rozładunek towaru odbywa się na ryzyko i koszt Zleceniodawcy.

3) Stawka frachtu w walucie obcej będzie przeliczona na PLN wg kursu średniego waluty ogłoszonego w dniu poprzedzającym załadunek.

4) Za każdy dzień opóźnienia płatności Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić odsetki w wysokości ustawowej.

5) Wolny od opłat łączny czas załadunku/rozładunku /odprawy celnej wynosi do 24 godz. Za każdą następną rozpoczętą dobę postoju Zleceniodawca zapłaci opłatę umowna w wysokości 200 EUR (zagranica) / 400 PLN (kraj).

6) W przypadku braku ładunku Zleceniodawca zapłaci za dojazd do miejsca załadunku koszty w wysokości; 1,10 EUR/km przejazdu zagranicznego/ 4,00 PLN /km przejazdu krajowego, w każdą stronę oraz koszty postoju w wysokości określonej powyżej.

7) W przypadku zmiany przez Zleceniodawcę miejsca i terminu podstawienia samochodu zobowiązany jest on do zwrotu poniesionych przez Spedytora dodatkowych kosztów.

8) Zleceniodawca zobowiązuje się do załadowania takiej ilości towaru oraz w taki sposób, aby nie przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej zestawu oraz nacisku na poszczególne osie . Przy naruszeniu tych warunków ewentualne kary będą scedowane na Zleceniodawcę.

9) W razie sporu strony ustalają, ze właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sad w Szczecinie.

10) W sprawach nie uregulowanych obowiązywać będą przepisy konwencji CMR, Prawa Przewozowego OPWS oraz Kodeksu Cywilnego.

11) Brak pisemnych zastrzeżeń w ciągu 30 minut od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zlecenia spedycyjnego (poprzez e-mail) oznacza wykonania zlecenia na warunkach j .w.

12) Zleceniobiorca oświadcza, że nie posiada swojego taboru, a aktualne polisy, wartości oraz warunki ubezpieczenia są dostępne na życzenie Klienta; wysyłamy je mailem bądź faxem.